بیمه و مالیات در مناطق آزاد تجاری چگونه است؟

بیمه و مالیات در مناطق آزاد تجاری از اساسی‌ترین مسائل حقوقی برای فعالان اقتصادی در این مناطق است. مطابق ماده‌ی ۴۶ قانون مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ، «سازمان هر منطقه آزاد مکلف است راسا یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تاسیس» ‌صندوق یا صندوق‌هایی «به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید». همچنین آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی‌ پرداخته‌اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب‌نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته‌اند سوابق آن‌ها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می‌توانند سوابق‌خود را منتقل سازند. سازمان تامین اجتماعی با دریافت ۳ درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران طی لیستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار اقدام به ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی همچون غرامت دستمزد، از کارافتادگی کلی و جزئی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تامین اجتماعی کند. معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران است که بیان می‌داشت: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». معافیت مالیاتی مندرج در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت معافیت مالیاتی به ویژه برای حوزه‌های تولید و صنعت، ضروری است معافیت مالیاتی از نقطه نظر حقوقی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی به ویژه اشخاصی که در حوزه‌های تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند با چالش مالیاتی روبه‌رو نشوند.

متن کامل نوشته در سایت وینداد

    منبع بلاگ

    وینداد

    وینداد

    خدمات حقوقی آنلاین

    نظرات