بیش از ۳۳۰ میلیون تومان جایزه ی نقدی و سوبسید فروش به برندگان چالش “سرمایه ی شناختی و طراحی بازی” اختصاص می یابد.

بیش از ۳۳۰ میلیون تومان جایزه ی نقدی و سوبسید فروش به برندگان چالش “سرمایه ی شناختی و طراحی بازی” اختصاص می یابد.

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده شناختی

منبع بلاگ

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده شناختی

شتابدهنده تخصصی حوزه علوم شناختی

    نظرات