بررسی و معرفی قرارداد عدم رقابت در استارتاپ

بخشی از این نگرانی از طریق قرارداد عدم افشای اطلاعات محرمانه پوشش داده می‌شود، ولیکن این تنها راه ممکن نیست، بلکه کارفرما با انعقاد قرارداد عدم رقابت پرسنل سابق خویش را از شروع کسب و کار مشابه با کارفرمای جدید منع می‌کند، یا از استخدام در شرکت رقیب جلوگیری بعمل می‌آورد تا شرکت رقیب به واسطه اطلاعاتی که کارمند سابق در کسب و کار پیشین بدست آورده، موجبی بر تضعیف کسب و کار پیشین نشوند. حال در متن قرارداد عدم رقابت میان کارفرما و کارکنان، می‌بایست الزاماتی نظیر شرایط و مقررات مربوط به نحوه راه اندازی کسب و کار مشابه و نوع فعالیت آن، در صورت وجود همکاری با کسب و کاری مشابه، طریقه همکاری، موارد ممنوعیت در همکاری و … قید گردد. به منظور واگذاری در قالب فروش یک کسب و کار می‌بایست به شرایط و الزامات بسیاری به هنگام واگذاری کسب و کار مدنظر توجه نمود ولیکن یکی از الزامات بسیار مهم در این حوزه، انعقاد قرارداد عدم رقابت فروشنده با خریدار کسب و کار است.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات