تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی بصورت بسیار محدودی به انجام می‌رسد. حتی با وجود انجام مدیریت ریسک در بسیاری از مگاپروژه‌ها، همچنان شاهد عدم کفایت بودجه برآورد شده و یا افزایش قابل توجه مدت پروژه هستیم. با توجه به موارد گفته شده، لازم است مهندسان با تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی آشنا شوند تا بتوانند فرایند شناسایی ریسک و کاهش ریسک‌های پروژه را به درستی به انجام رسانند. در این مقاله با بررسی فرایند مدیریت ریسک در ۱۰۰ پروژه که توسط ۲۲ شرکت ساختمانی به انجام رسیده است، به مصاحبه با ۲۷۰ مهندس ارشد، مهندس برنامه ریزی و کنترل پروژه و مدیر پروژه پرداخته شده است. تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی در زمینه شناسایی ریسک‌ها به ترتیب کارایی و رواج در شرکت‌های ساختمانی به شرح ذیل می‌باشند: مدیریت ریسک: روش دلفی تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی در زمینه ارزیابی ریسک‌ها براساس کارایی و رواج در شرکت‌های ساختمانی به ترتیب زیر می‌باشند: تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی در زمان برخورد با هر نوع ریسک به ترتیب اهمیت در شرکت‌های ساختمانی به شرح ذیل هستند:

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات