شرایط کاشت نهال نارگیل
     
      شرایط کاشت نهال نارگیل
     
      شرایط کاشت نهال نارگیل

شرایط کاشت نهال نارگیل شرایط کاشت نهال نارگیل شرایط کاشت نهال نارگیل

درخت نارگیل به محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاکی سازگار است. نارگیل برای رشد مطلوب به آب و هوای گرم با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز دارد. درخت نارگیل درمناطق بادمای پایین تر رشد آهسته تری دارد. در مناطق استوایی تا ارتفاع ۶۰۰ متر از سطح دریا درختان رشد مطلوبی دارند. ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ادامه مطلب درخت نارگیل به محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاکی سازگار است. نارگیل برای رشد مطلوب به آب و هوای گرم با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز دارد. درخت نارگیل درمناطق بادمای پایین تر رشد آهسته تری دارد. در مناطق استوایی تا ارتفاع ۶۰۰ متر از سطح دریا درختان رشد مطلوبی دارند. درخت نارگیل به محدوده وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاکی سازگار است. نارگیل برای رشد مطلوب به آب و هوای گرم با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰ تا ۹۰ درصد نیاز دارد. درخت نارگیل درمناطق بادمای پایین تر رشد آهسته تری دارد. در مناطق استوایی تا ارتفاع ۶۰۰ متر از سطح دریا درختان رشد مطلوبی دارند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات