مدیریت یکپارچگی در پروژه‏ های ساخت و ساز

مدیریت یکپارچگی در پروژه‏ های ساخت و ساز

در میان این ابعاد، مدیریت یکپارچگی (Integration Management) در پروژه‌های ساخت و ساز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مدیریت موثر پروژه با یکپارچه نمودن فرآیندها و افراد در یک پروژه‌ی ساختمانی آغاز می‌شود. در میان این حوزه‌ها مدیریت یکپارچگی پروژه، به عنوان اولین حوزه بیان شده است که شامل ترکیب، یکسان سازی و هماهنگی فرآیندهای مدیریت پروژه می‌باشد. یکپارچه شدن افراد به هماهنگی و یکپارچگی افراد در فرآیندهای جاری پروژه اشاره دارد. این مولفه اشاره به یکپارچگی مشتری و تامین کننده در کل فرآیند زنجیره تامین و اشتراک دانش میان مشتریان، تامین کنندگان و تیم پروژه، دارد. این مولفه بیانگر بازنگری و ارزیابی تمامی درخواست‌های تغییر در پروژه، اعمال تغییرات، به روزرسانی برنامه مدیریت و اسناد پروژه و یکپارچگی تمام تغییرات در دستاوردهای پروژه می‌باشد. در این مقاله، مولفه‌های عملکرد مدیریت پروژه به کمک پژوهش ‏های گذشته به دست آمده است که شامل تکمیل به موقع، تکمیل پروژه منطبق بر بودجه، تجمیع معیارهای با کیفیت، تکمیل ایمن کار و رضایت مشتری می‌باشد. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که تعاملی قوی بین عملکرد پروژه و یکپارچگی مدیریت آن وجود دارد. مولفه‌ی دیگر «یکپارچگی دانش» است که اهمیت تبادل دانش بین ذی نفعان پروژه و طرفین قرارداد در یک پروژه را نشان می‌دهد. در این مقاله ثابت شده است که سازمان هایی که در اشتراک دانش موفق عمل می‌کنند، پتانسیل اجرای موفق پروژه را نیز دارند. «یکپارچگی فرآیند»، مولفه‌ی دیگری است که بیان می‌کند هر چه فعالیت‌های یک سازمان به طور موثرتری هماهنگ و یکپارچه انجام شوند، با احتمال زیادی، این سازمان عملکرد بهتری در پروژه‌های خود خواهد داشت. هم چنین این مولفه در این مقاله به عنوان عنصر اصلی مدیریت یکپارچگی تعیین شده است. به طور خلاصه و به عنوان جمع بندی، «عملکرد مدیریت پروژه» و «مدیریت یکپارچگی» ارتباطی قدرتمندی با یکدیگر دارند و مدیران باید برای موفقیت در پروژه، قادر به هماهنگی موثر بین افراد و فرآیندهای پروژه باشند.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات