معرفی ارقام کلزا
   
   معرفی ارقام کلزا
   
   معرفی ارقام کلزا

معرفی ارقام کلزا معرفی ارقام کلزا معرفی ارقام کلزا

کلزا یکی از محصولات زراعی با مدیریت پذیری بالا است. عملکرد این محصول به تاریخ کشت بستگی دارد. در مناطق مختلف کشور دارای تاریخ کشتهای مختلفی است. زیرا تا رسیدن به فصل سرما باید تعداد معینی برگ(۶ تا ۸ برگ) داشته باشد. قطر ریشه در زمان وقوع سرما باید به ۸ مییلی متر و طول ریشه به ۱۵ سانتی متر برسد. ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ادامه مطلب کلزا یکی از محصولات زراعی با مدیریت پذیری بالا است. عملکرد این محصول به تاریخ کشت بستگی دارد. در مناطق مختلف کشور دارای تاریخ کشتهای مختلفی است. زیرا تا رسیدن به فصل سرما باید تعداد معینی برگ(۶ تا ۸ برگ) داشته باشد. قطر ریشه در زمان وقوع سرما باید به ۸ مییلی متر و طول ریشه به ۱۵ سانتی متر برسد. کلزا یکی از محصولات زراعی با مدیریت پذیری بالا است. عملکرد این محصول به تاریخ کشت بستگی دارد. در مناطق مختلف کشور دارای تاریخ کشتهای مختلفی است. زیرا تا رسیدن به فصل سرما باید تعداد معینی برگ(۶ تا ۸ برگ) داشته باشد. قطر ریشه در زمان وقوع سرما باید به ۸ مییلی متر و طول ریشه به ۱۵ سانتی متر برسد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

  منبع بلاگ

  امداد کشاورز

  امداد کشاورز

  پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

  نظرات