آشنایی با محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

باغداری کشت و پرورش نهال درختان است که بعدازگذشت یک یا چند سال محصول می‌دهندمانند درخت خرما، پرتقال و انار. گندم گیاهی یکساله است وبه دوشکل پائیزه وبهاره کشت می‌شود وکشت آن درهمه‌ی استان‌های کشورما رایج است. اگرچه در بعضی استان‌های دیگر نیز در صورت وجود آب کافی، برنج کشت می‌شود. حبوبات ومحصولات جالیزی بعدازغلات مهم‌ترین منبع غذایی حبوبات ومحصولات جالیزی هستند که تقریبا درهمه‌ی استا نهای کشورما کشت می‌شود. با ایجاد گلخانه می‌توانیم هر محصول را درهرمنطقه‌ی آب و هوایی و درهمه‌ی فصول سال کشت کنیم. باغداری کشت و پرورش انواع درختان میوه در ایران، از قدیم رایج بوده است. بعضی از محصولات برای فروش به بازا رهای نزدیک مزارع کشاورزی برده می‌شوند.

متن کامل نوشته در سایت سروبان

منبع بلاگ

سروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

نظرات