افزایش راندمان گارگران ساختمانی

افزایش راندمان گارگران ساختمانی

بهبود بهره وری برای هر شرکتی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت می‌کند مسئله‌ای مهم تلقی می‌شود. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، کارگران هم چنان سرمایه‌ای مهم برای این صنعت هستند. عوامل متعددی بر بهره وری نیروی کار اثر میگذارد. به همین دلیل استفاده موثر از نیروی انسانی در هر پروژه تا حد زیادی بر حاشیه سود آن اثر میگذارد. بهره وری پایین از آن جهت که منجر به فشار تورمی می‌شود برای اقتصاد بسیار بد است. بهبود بهره وری در یک پروژه ساختمانی دارای مزایای مختلفی است. از دیدگاه مالک، کاهش هزینه، کوتاه شدن زمان پروژه و بازده بهتر برخی از مزایای مستقیم بهره وری بالاتر است. از سوی دیگر راندمان پایین نیروی کار عامل اصلی تاخیر در پروژه‌های عمرانی است. در این مقاله عوامل متعددی که بر راندمان نیروی کار موثرند از پانزده پژوهش گردآوری شده است و با کمک تکنیک شاخص اهمیت نسبی (Relative Importance Index) این عوامل تحلیل و رتبه بندی شده‌اند. مشکلات شخصی کارگران به عنوان مهمترین عامل موثر بر راندمان نیروی کار شناخته شده است. از آنجا که این عامل، عاملی داخلی محسوب می‌شود و برای هر کارگر متفاوت است، حذف کامل آن با مداخله تیم مدیریت پروژه امکان پذیر نیست. هم چنین برنامه ریزی نادرست مصالح نیز به دلیل کمبود مواد و مصالح، منجر به بیکار ماندن تمام یا بخشی از نیروی کار شود. در بررسی‌های صورت گرفته، اقدامات زیادی برای بهبود بهره وری شناسایی شده است. تیم مدیریت پروژه می‌تواند با استفاده از این اقدامات از کاهش راندمان نیروی کار جلوگیری کند. منابع زیادی برای تکمیل یک پروژه ساختمانی مورد نیاز است که نیروی کار انسانی مهم‌ترین آن هاست. مدیریت صحیح نیروی انسانی برای موفقیت یک پروژه ضروری است.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات