همه چیز در مورد مراحل ساخت پنجره آلومینیوم

بررسی اثر افزودن نانوتیوب¬های کربنی به پوشش¬های تشکیل شده روی آلومینیم
در پوشش¬دهی آلیاژهای سبک آلومینیم توسط روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی، لایه¬های پسو قوی با مقیاس طولی میکرونی تشکیل می¬شدند. متأسفانه مشخص شده بود که تشکیل این پوشش¬ها همراه با ایجاد ریز تخلخل¬هایی توسط جرقه¬های پلاسما می¬باشد که باعث نقصان خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم می¬گردند . ساختار داربستی فیلم تشکیل شده روی آلیاژهای آلومینیم توسط روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی به متغیرهای پوشش مانند الکترولیت، زمینه و پارامترهای الکتروشیمیایی بستگی دارد [29 – 23]. تحقیق اخیر نشان داده است که مواد ثانویه اضافه شده به الکترولیت، در تشکیل فیلم مناسب برای پیشگیری از تخریب مکانیکی آلیاژهای آلومینیم تأثیر بسیار زیادی دارند. متیکینا و همکارانش گزارش کردند که افزودن زیرکنیای مونوکلینیک .... اثر قابل توجهی روی مقاومت به خوردگی آلومینیم خالص پوشش داده شده توسط روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی دارد [30]. جین و همکارانش نیز دریافتند که استفاده از میکرودانه¬های آهن در الکترولیت باعث بهبود سختی سطح و مقاومت به سایش آلیاژهای آلومینیم می¬شود زیرا با این کار با کاهش دانسیته ریز تخلخل¬ها، فشردگی پوشش افزایش می¬یابد . نانوتیوب¬های کربنی (که مقاومت الکتریکی پایینی دارند و باعث ایجاد خواص مکانیکی عالی می¬شوند) به عنوان یک ماده شیمیایی به الکترولیت پوشش¬دهی اضافه می¬شوند . در مراحل اولیه عملیات اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی مقدار پتانسیل به صورت ناگهانی افزایش پیدا می¬کرد و با افزایش زمان پوشش¬دهی، نرخ افزایش پتانسل کمتر می¬شد. در نقاط شکست (که در این نقاط شیب نمودارها تغییر می¬کرد)، ریزجرقه¬ها و جرقه¬های مرئی مربوط به آنها شروع می¬شد و بنابراین به واسطه رشد فیلم با نرخ نسبتاً ثابت، ولتاژ به تدریج افزایش پیدا می¬کرد. ولتاژهای شکست نمونه¬های پوشش داده شده در سه دانسیته جریان مختلف به ترتیب 226، 234 و 249 ولت اندازه¬گیری شد و ولتاژ نهایی نمونه¬ها نیز به ترتیب 339، 358 و 372 ولت بود. مشاهده می¬شود که با افزایش دانسیته جریان، ولتاژ نیز افزایش می¬یابد. این واقعیت نشان می¬دهد که دانسیته جریان، تأثیر قابل توجهی روی ولتاژ دارد.

    نظرات