کنه سیکلامن (توت فرنگی)
     
      کنه سیکلامن (توت فرنگی)
     
      کنه سیکلامن (توت فرنگی)

کنه سیکلامن (توت فرنگی) کنه سیکلامن (توت فرنگی) کنه سیکلامن (توت فرنگی)

کنه سیکلامن (توت فرنگی) با آسیب رساندن به برگها و میوه ها به طور مستقیم یا با پایین آوردن کیفیت میوه و بازارپسندی آن(مانند بدشکلی و دفرمه کردن میوه‌ها ( به طور غیرمستقیم خسارت وارد می‌کند. ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ادامه مطلب کنه سیکلامن (توت فرنگی) با آسیب رساندن به برگها و میوه ها به طور مستقیم یا با پایین آوردن کیفیت میوه و بازارپسندی آن(مانند بدشکلی و دفرمه کردن میوه‌ها ( به طور غیرمستقیم خسارت وارد می‌کند. کنه سیکلامن (توت فرنگی) با آسیب رساندن به برگها و میوه ها به طور مستقیم یا با پایین آوردن کیفیت میوه و بازارپسندی آن(مانند بدشکلی و دفرمه کردن میوه‌ها ( به طور غیرمستقیم خسارت وارد می‌کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات