روشهای مورد استفاده برای افزایش رنگ گیری میوه از زبان سروبان

عوامل ایجاد رنگ میوه: این ترکیبات میتوانند با هم مخلوط شده و در میوه تولید رنگ نمایند اما مهمترین آنها برای ایجاد رنگ قرمز مرحله رشد میوه و نوع رقم در تاثیر گیری از این عوامل بسیار مهم میباشند. در فعال نمودن آنتوسیانین ورنگ گیری میوه تاثیر زیادی دارد هوای خنک مخصوصا وجود شبهای خنک تاثیر زیادی در رنگ گیری میوه وفعال شدن رنگ دانه‌های قرمز دارد. افزایش میزان نیتروژن خاک و یا انجام محلولپاشی با آن باعث کاهش رنگ گیری میوه میشود تاثیر عنصر آهن بعلت اثر مستقیم در افزایش کلروفیل برگ، در آخر فصل رنگ پذیری میوه سیب را تسهیل میکند کمبود و افزایش آب هردو باعث کاهش رنگ گیری میوه میگردند ولی تجربه شده در روزهای گرم آبیاری سطحی باغ باعث خنک شدن دمای باغ و تشدید رنگ میوه سیب میشود. از مهمترین آفات و امراض موثر در رنگ پذیری میوه بعنوان مثال در سیب طغیان کنه قرمز اروپایی در فاصله ردیف درختان موجب افزایش نفوذ نور به بخشهای که در سایه قرار دارند شده و رنگ گیری میوه‌ها بهبود پیدا میکند) اینکار رسیدن میوه را از طریق بهبود رنگ گیری و تجمع قند افزایش می‌دهدو تسریع می‌کند. روشهای مورد استفاده برای افزایش رنگ گیری میوه روشهای مورد استفاده برای افزایش رنگ گیری میوه

متن کامل نوشته در سایت سروبان

منبع بلاگ

سروبان

سروبان

بزرگترین بازار خریدوفروش محصولات کشاورزی

نظرات