ثبت مخارج اجرای پیمان

ثبت مخارج اجرای پیمان

اگر تنخواه گردان ارسالی به کارگاه مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال فرض شود، به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می‌شود: مخارج یک ماه کارگاه پس از تفکیک به جاری و سرمایه‌ای به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می‌شود: تنخواه گردان کارگاه ممکن است تصفیه یا تجدید شود، با فرض آن که در نظر باشد مبلغ تنخواه گردان کارگاه تصفیه شود، وجوه ارسال شده به دفتر مرکزی بابت واریز تنخواه گردان به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می‌شود: در صورتی که در نظر باشد، مبلغ تنخواه گردان کارگاه تجدید شود، ارسال وجه نقد به کارگاه بابت ترمیم تنخواه گردان به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می‌شود: مخارجی که معمولا دفتر مرکزی به حساب «پیمان در جریان تکمیل»، منظور می‌کند، به پنج دسته اصلی به شرح زیر طبقه بندی می‌شود: به طور کلی مخارج مربوط به ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در هر پیمان به دو دسته اصلی طبقه بندی می‌شود: این گونه مخارج باید در دوره وقوع به بهای تمام شده پیمان منظور شود و در حساب «پیمان در جریان تکمیل»، منظور گردد. نمونه هایی از مخارج جاری مربوط به ماشین آلات و تجهیزات که قابل انتساب به بهای تمام شده پیمان می‌باشد، به شرح زیر است: در صورتی که هزینه استهلاک ماشین آلات به کار گرفته شده در پیمان مبلغ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال فرض شود به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می‌شود: مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی‌های ثابت مشهود که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن انجام می‌شود، معمولا در زمان وقوع، به بهای تمام شده پیمان منظور می‌شود و در حساب «پیمان در جریان تکمیل»، ثبت می‌شود. برای مثال، مخارج سرویس یا بازدید کلی ماشین آلات و تجهیزات معمولا به این دلیل که موجب حفظ و نه افزایش استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی می‌شود، هزینه محسوب می‌شود. بر این اساس می‌توان مخارج مربوط به تعمیرات و نگهداری ماشین آلات مورد استفاده در پیمان را در زمان وقوع به حساب «پیمان درجریان تکمیل»، منظور کرد. با فرض آن که در ماه جاری مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه‌های سرویس و بازدید کلی ماشین آلات انجام گرفته باشد و پرداخت این هزینه از محل تنخواه گردان پروژه صورت گرفته باشد، ثبت مربوط به این رویداد بدین شرح است: بر این اساس، با فرض آن که شرکت بابت تعویض و بهسازی قطعات و لوازم اصلی تعدادی از ماشین آلات سنگین پروژه متحمل هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال شده باشد، ثبت مربوط به این رویداد بدین شرح است: اگر منافع حاصل از مخارج غیر مستقیم تنها به فعالیت پیمانکار مربوط باشد، در طول سال به حساب هزینه‌های مشترک بین پیمان‌ها یا حساب هزینه‌های سربار پیمان‌ها منظور می‌شود و در پایان دوره مالی بر مبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، مواد مستقیم، مبلغ پیمان یا کل مخارج پیمان بین پیمان‌های موجود سرشکن می‌شود. اگر سهم هزینه‌های سربار مرتبط با پیمان ۱۵ درصد مبلغ اولیه پیمان معادل ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال فرض شود، به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می‌شود:

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات