معرفی ارقام تجاری گلرنگ
     
      معرفی ارقام تجاری گلرنگ
     
      معرفی ارقام تجاری گلرنگ

معرفی ارقام تجاری گلرنگ معرفی ارقام تجاری گلرنگ معرفی ارقام تجاری گلرنگ

گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده‌های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ‌های مطلوب از اولین قدم‌های اساسی برای ایجاد ارقام اصلاح شده وپر محصول گلرنگ است. ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ادامه مطلب گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده‌های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ‌های مطلوب از اولین قدم‌های اساسی برای ایجاد ارقام اصلاح شده وپر محصول گلرنگ است. گلرنگ یکی از گیاهان روغنی بومی ایران است. جمع آوری توده‌های بومی برای استفاده از تنوع ژنتیکی موجود در کشور به منظور فراهم آوردن امکان سلکسیون ژنوتیپ‌های مطلوب از اولین قدم‌های اساسی برای ایجاد ارقام اصلاح شده وپر محصول گلرنگ است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات