پوشیدنی مراقبتی: نور مرئی برای توانبخشی  و تسکین درد ورزشکاران

پوشیدنی مراقبتی: نور مرئی برای توانبخشی و تسکین درد ورزشکاران

را برای ورزشکاران در تمام رشته‌های ورزشی تولید کرده است.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات