حسابداری ادعاهای پیمانکاری

حسابداری ادعاهای پیمانکاری

طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، در پیمان‌های بلندمدت ساخت، در صورت وجود قرارداد می‌توان درآمد پیمان را برحسب پیشرفت پیمان شناسایی کرد که این استثنایی بر اصل تحقق درآمد است. ب – تغییر در میزان کار پیمان، ادعا و سایر دریافت‌های تشویقی در ارتباط با عملیات پیمان تا میزانی که احتمال رود این موارد منجر به درآمد می‌شود. مطابق با بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۹ ایران، درآمد پیمان به صورت ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی (پی نوشت ۱) اندازه گیری می‌شود. _ پیمانکار و کارفرما ممکن است در دوره‌های پس از دوره انعقاد پیمان، در مورد تغییرات یا ادعاهایی که موجب افزایش یا کاهش درآمد پیمان می‌شود، به توافق برسند. _ مبلغ درآمد مورد توافق در یک پیمان مقطوع، ممکن است به موجب مفاد پیمان از جمله تعدیل آحاد بها، افزایش یابد. _ مبلغ درآمد پیمان ممکن است در نتیجه جرایم تاخیر در تکمیل کار، کاهش یابد. پیمان‌های مقطوع: پیمان بلند مدتی است که به موجب آن، پیمانکار با یک مبلغ مقطوع برای کل پیمان یا یک نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان که در برخی از موارد ممکن است براساس مواد خاصی مشمول تعدیل قرار گیرد، توافق می‌کند. حق الزحمه پیمانکار ممکن است به طور ثابت یا براساس درصدی از مخارج پیمان تعیین شود. درآمد پیمانکار در چنین پیمان هایی برابر با مجموع مخارج مربوط به موضوع عملیات پیمان و حق الزحمه پیمانکار است. براساس بند ۱۱ استاندارد حسابداری شماره ۹ ایران، دریافت‌های تشویقی مبالغی است اضافی که در صورت نیل به استاندارد‌های عملکرد تعیین شده یا افزون بر آن، توسط پیمانکار دریافت می‌شود. توافق پیمانکار و کارفرما برای تغییر مقدار کار (پی نوشت ۴) پس از انعقاد پیمان. مبلغ اینگونه از تغییرات باید زمانی جزء درآمد منظور شود که تصویب تغییر و مبلغ درآمد حاصله توسط کارفرما محتمل باشد و اندازه گیری مبلغ آن به گونه‌ای اتکا پذیر میسر باشد. حسابداری ادعاهای پیمانکاری به گونه‌ای که درآمد حاصل از ادعاها بتواند در دوره‌های ضرر دهی پیمانکار ثبت شده و مشمول کمترین میزان مالیات گردد، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های پیمانکاران را کاهش دهد. پی نوشت ۳- در پیمان‌های مدیریت، هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار با گرفتن درصد معین معمولا مقطوعی (که با توافق کارفرما تعیین می‌شود) از کلیه مخارجی که انجام می‌دهد (از قبیل خرید‌ها، پرداخت‌های کارگری، ماشین آلات، حقوق پرسنل و …) آن کار را به انجام می‌رساند. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آن که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود: اگر این مبلغ از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با انجام کار با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چهارچوب پیمان انجام می‌شود ولی در صورتی که پیمانکار مایل به انجام کار نباشد، پیمان طبق ماده ۴۸ خاتمه داده می‌شود اگر در چهارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکارابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان پیش بینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ مهندس مشاور، قیمت پیشهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه با تجزیه قیمت به مهندس مشاور تسلیم کند.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات