کاشت انتظاری عدس
     
      کاشت انتظاری عدس
     
      کاشت انتظاری عدس

کاشت انتظاری عدس کاشت انتظاری عدس کاشت انتظاری عدس

سطح زیرکشت حبوبات دیم از جمله عدس و نخود در استان به علل مختلف به ویژه شیوع بیماری فوزاریوم در عدس و نخود و شیوع بیماری برق زدگی در نخود می- باشد. ارقام بومی در برابر این بیماریها حساس هستند. ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ادامه مطلب سطح زیرکشت حبوبات دیم از جمله عدس و نخود در استان به علل مختلف به ویژه شیوع بیماری فوزاریوم در عدس و نخود و شیوع بیماری برق زدگی در نخود می- باشد. ارقام بومی در برابر این بیماریها حساس هستند. سطح زیرکشت حبوبات دیم از جمله عدس و نخود در استان به علل مختلف به ویژه شیوع بیماری فوزاریوم در عدس و نخود و شیوع بیماری برق زدگی در نخود می- باشد. ارقام بومی در برابر این بیماریها حساس هستند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات