بیماری ویروس موزاییک در خیار
     
      بیماری ویروس موزاییک در خیار
     
      بیماری ویروس موزاییک در خیار

بیماری ویروس موزاییک در خیار بیماری ویروس موزاییک در خیار بیماری ویروس موزاییک در خیار

ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virusمتعلق به جنس Cucumovirusو خانواده Bromoviridaeمی‌باشد. ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus(CMV)یکی از مهمترین ویروس‌های کدوئیان و دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی می‌باشد. ویروس موزاییک خیار پراکندگی جهانی داشته و وسیع‌ترین دامنه میزبانی را در بین ویروس‌های گیاهی دارد، بطوری‌که طیف وسیعی از گیاهان زراعی، باغی و زینتی را آلوده می‌کند. ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ادامه مطلب ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virusمتعلق به جنس Cucumovirusو خانواده Bromoviridaeمی‌باشد. ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus(CMV)یکی از مهمترین ویروس‌های کدوئیان و دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی می‌باشد. ویروس موزاییک خیار پراکندگی جهانی داشته و وسیع‌ترین دامنه میزبانی را در بین ویروس‌های گیاهی دارد، بطوری‌که طیف وسیعی از گیاهان زراعی، باغی و زینتی را آلوده می‌کند. ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virusمتعلق به جنس Cucumovirusو خانواده Bromoviridaeمی‌باشد. ویروس موزائیک خیار Cucumber mosaic virus(CMV)یکی از مهمترین ویروس‌های کدوئیان و دارای دامنه میزبانی بسیار وسیعی می‌باشد. ویروس موزاییک خیار پراکندگی جهانی داشته و وسیع‌ترین دامنه میزبانی را در بین ویروس‌های گیاهی دارد، بطوری‌که طیف وسیعی از گیاهان زراعی، باغی و زینتی را آلوده می‌کند.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات