کنترل خوابیدگی ساقه برنج (ورس)
     
      کنترل خوابیدگی ساقه برنج (ورس)
     
      کنترل خوابیدگی ساقه برنج (ورس)

کنترل خوابیدگی ساقه برنج (ورس) کنترل خوابیدگی ساقه برنج (ورس) کنترل خوابیدگی ساقه برنج (ورس)

برنج یکی ازمحصولات استراتژیک و مهم غذایی ایران و جهان است. کی از مهمترین این عوامل که باعث کاهش میزان تولید در سطح جهانی می‌شود، خوابیدگی بوته )ورس ( است. خوابیدگی بوته یکی از مشکلات اصلی در تولید غلات است که باعث ایجاد خساراتی مانند کاهش میزان عملکرد، کاهش کیفیت دانه و ایجاد مشکلاتی در برداشت ماشینی محصول می شود. ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ادامه مطلب برنج یکی ازمحصولات استراتژیک و مهم غذایی ایران و جهان است. کی از مهمترین این عوامل که باعث کاهش میزان تولید در سطح جهانی می‌شود، خوابیدگی بوته )ورس ( است. خوابیدگی بوته یکی از مشکلات اصلی در تولید غلات است که باعث ایجاد خساراتی مانند کاهش میزان عملکرد، کاهش کیفیت دانه و ایجاد مشکلاتی در برداشت ماشینی محصول می شود. برنج یکی ازمحصولات استراتژیک و مهم غذایی ایران و جهان است. کی از مهمترین این عوامل که باعث کاهش میزان تولید در سطح جهانی می‌شود، خوابیدگی بوته )ورس ( است. خوابیدگی بوته یکی از مشکلات اصلی در تولید غلات است که باعث ایجاد خساراتی مانند کاهش میزان عملکرد، کاهش کیفیت دانه و ایجاد مشکلاتی در برداشت ماشینی محصول می شود.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات