نماتد گال گندم
     
      نماتد گال گندم
     
      نماتد گال گندم

نماتد گال گندم نماتد گال گندم نماتد گال گندم

نماتد گندم از جنس Angunia و انگل اجباری برگ و خوشه است در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ از مناطق اصفهان، کرمانشاه، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، بندر عباس، فارس، خراسان و اخیراً از گلستان ( کنبد ، کلاله و گرگان ) گزارش گردیده به‌علت کاربرد بذور بوجاری نشده و عدم رعایت اصول بهداشت زراعی و وجود شرایط مناسب حرارت و رطوبت رو به افزایش است. ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ادامه مطلب نماتد گندم از جنس Angunia و انگل اجباری برگ و خوشه است در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ از مناطق اصفهان، کرمانشاه، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، بندر عباس، فارس، خراسان و اخیراً از گلستان ( کنبد ، کلاله و گرگان ) گزارش گردیده به‌علت کاربرد بذور بوجاری نشده و عدم رعایت اصول بهداشت زراعی و وجود شرایط مناسب حرارت و رطوبت رو به افزایش است. نماتد گندم از جنس Angunia و انگل اجباری برگ و خوشه است در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۷ از مناطق اصفهان، کرمانشاه، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، بندر عباس، فارس، خراسان و اخیراً از گلستان ( کنبد ، کلاله و گرگان ) گزارش گردیده به‌علت کاربرد بذور بوجاری نشده و عدم رعایت اصول بهداشت زراعی و وجود شرایط مناسب حرارت و رطوبت رو به افزایش است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات