تلویزیون های جدید سامسونگ با یک دوربین می توانند تکرار و شکل تمرینات ورزشی شما را ردیابی کنند.

تلویزیون های جدید سامسونگ با یک دوربین می توانند تکرار و شکل تمرینات ورزشی شما را ردیابی کنند.

تا به حال فکر کرده‌اید که آیا تمرینات ورزشی خود را اصولی و به شکل صحیح انجام می‌دهید؟ یا آرزو کرده‌اید که ابزاری وجود داشته باشد که بتواند با دقت تکرارهای شما را محاسبه و نظارت کند؟ ممکن است جدیدترین تلویزیون‌های سامسونگ به شما ۸K امسال این ویژگی جدید را دریافت می‌کنند. این صفحه‌ها دوربین داخلی ندارند، شما باید دوربین خود را برای بر روی سیستم متصل کنید تا شما را بیند با این وجود، مربی هوشمند در انتها نشان داد که طی دو دقیقه، ۲۰ از ۲۳ جک پرش و ۲۰ از ۲۰ اسکات را کامل انجام دادم که دقیق به نظر می‌رسد. در پایان این تمرین بسیار کوتاه، سیستم دو حلقه را با درصد نشان می‌دهد که چقدر با تعداد تکرار و شکل کلی هدف مطابقت دارم. از آنجا که مربی هوشمند برای ارزیابی حرکت فرد به یک دوربین شخص ثالث اعتماد می‌کند، کیفیت آن ممکن است تحت تاثیر کیفیت دوربین باشد.

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

نظرات