چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت قطعی

چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت قطعی

تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات تحویلی به پیمانکار ابلاغیه صورتجلسه تحویل قطعی (در صورت سپری شدن دوره تضمین) کنترل اقلام تحویلی به پیمانکار و حساب انبار کنترل اقلام تحویلی به پیمانکار و حساب انبار تهیه صورتحساب نهایی و اخذ تاییدیه پیمانکار جهت تسویه حساب

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات