بیماری های ویروسی ذرت
     
      بیماری های ویروسی ذرت
     
      بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت بیماری های ویروسی ذرت بیماری های ویروسی ذرت

مهمترین بیماری ‌های ویروسی ذرت در ایران ویروس کوتولگی زبر ذرت و موزاییک ایرانی ذرت می‌باشد. علایم ناشی از بیماری موزائیک ایرانی ذرت به صورت خطوط ظریف زرد رنگ در روی برگ‌ها و پر نکردن کامل دانه‌های بلال هست. و علایم بیماری کوتولگی زبر ذرت به سن گیاه بستگی دارد و به شکل ضخیم شدن ساقه، کوتولگی و کجی بوته های آلوده می‌باشد. انتشار اصلی این بیماری ها توسط زنجرک اتفاق می افتد. ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ادامه مطلب مهمترین بیماری ‌های ویروسی ذرت در ایران ویروس کوتولگی زبر ذرت و موزاییک ایرانی ذرت می‌باشد. علایم ناشی از بیماری موزائیک ایرانی ذرت به صورت خطوط ظریف زرد رنگ در روی برگ‌ها و پر نکردن کامل دانه‌های بلال هست. و علایم بیماری کوتولگی زبر ذرت به سن گیاه بستگی دارد و به شکل ضخیم شدن ساقه، کوتولگی و کجی بوته های آلوده می‌باشد. انتشار اصلی این بیماری ها توسط زنجرک اتفاق می افتد. مهمترین بیماری ‌های ویروسی ذرت در ایران ویروس کوتولگی زبر ذرت و موزاییک ایرانی ذرت می‌باشد. علایم ناشی از بیماری موزائیک ایرانی ذرت به صورت خطوط ظریف زرد رنگ در روی برگ‌ها و پر نکردن کامل دانه‌های بلال هست. و علایم بیماری کوتولگی زبر ذرت به سن گیاه بستگی دارد و به شکل ضخیم شدن ساقه، کوتولگی و کجی بوته های آلوده می‌باشد. انتشار اصلی این بیماری ها توسط زنجرک اتفاق می افتد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات