آفت ملخ و راه مبارزه با آن
     
      آفت ملخ و راه مبارزه با آن
     
      آفت ملخ و راه مبارزه با آن

آفت ملخ و راه مبارزه با آن آفت ملخ و راه مبارزه با آن آفت ملخ و راه مبارزه با آن

آفت ملخ از جمله خطرناک ترین آفات کلیه محصولات کشاورزی جهان هستند که بعلت داشتن تنوع گونه ای و تغذیه‌ای می‌توانند به محصولات زراعی، مراتع، جنگل‌ها و باغ‌ها و ... خسارت وارد کنند. بیشترین خسارت ملخ به غلات است، اما سایر محصولات زراعی نیز می توانند به طور جدی تحت تاثیر این آفات مخرب قرار گیرد. ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ادامه مطلب آفت ملخ از جمله خطرناک ترین آفات کلیه محصولات کشاورزی جهان هستند که بعلت داشتن تنوع گونه ای و تغذیه‌ای می‌توانند به محصولات زراعی، مراتع، جنگل‌ها و باغ‌ها و ... خسارت وارد کنند. بیشترین خسارت ملخ به غلات است، اما سایر محصولات زراعی نیز می توانند به طور جدی تحت تاثیر این آفات مخرب قرار گیرد. آفت ملخ از جمله خطرناک ترین آفات کلیه محصولات کشاورزی جهان هستند که بعلت داشتن تنوع گونه ای و تغذیه‌ای می‌توانند به محصولات زراعی، مراتع، جنگل‌ها و باغ‌ها و ... خسارت وارد کنند. بیشترین خسارت ملخ به غلات است، اما سایر محصولات زراعی نیز می توانند به طور جدی تحت تاثیر این آفات مخرب قرار گیرد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات