آورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت

آورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورت افزایش و یا کاهش زیربنای کل موضوع مشارکت (مستند به صورتمجلس تفکیکی ثبتی اخذ شده)، ذیل این ماده و مفاد «۵-۲-۱» زیربنای کل حاصل شده از صورتمجلس تفکیکی، با توجه به بهای واحد ساخت مندرج در بند این قرارداد، ملاک محاسبه آورده قطعی طرفین خواهد بود. ۲- هزینه‌های مربوط به تهیه کلیه نقشه‌های اجرایی پروژه در فاز ۲ معماری، محاسباتی، برق و تاسیسات و سایر هزینه‌های خدمات نظام مهندسی و هزینه‌های دیگری که برای اجرای پروژه لازم و ضروری باشد توسط سازنده پروژه، پرداخت و پس از ارائه کلیه اسناد و مدارک و مستندات آن‌ها به مالک، جزو آورده سازنده محصوب می‌گردد. ۳- هزینه‌های ساخت پروژه براساس نقشه‌های مصوب و اصلاحی و مشخصات توافق شده در این قرارداد برای هر چهار بلوک و محوطه سازی‌های مربوطه جزو آورده سازنده لحاظ شده است. الف: با رعایت ماده ۱ و ۴ قرارداد و سایر مفاد قرارداد، در صورت افزایش یا کاهش متراژ زیربنای ساخت توافق شده در این قرارداد درصد سهم مالک و سازنده به نسبت سهم الشرکه مطابق بند یک ماده پنج محاسبه خواهد شد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

منبع بلاگ

ایمن سازان پای

ایمن سازان پای

دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

    نظرات