تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتیکه پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل فوق الذکر دو ماه قبل از برنامه زمان بندی محقق گردد میزان ۵درصد از واحدهای متعلق به شریک جهت پیش فروش مجوز داده می‌شود.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات