هزینه تسریع و خسارت تاخیر در پیمان

هزینه تسریع و خسارت تاخیر در پیمان

هرگاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تاخیر، یک دوهزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است. دراین حالت، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می‌شد، منهای مبلغ کارهای انجام شده. همانطور که در بخش «الف» ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان بیان شده است، هزینه تسریع کار به تکمیل پروژه پیش از سپری شدن «مدت پیمان» و نه «مدت اولیه پیمان» تعلق می‌گیرد. باید توجه شود که در پروژه هایی که عملیات اجرایی آن متوقف شده یا به کندی پیش می‌رود، اگر کارفرما در فسخ یا خاتمه پیمان تعلل ورزد، به ازای هر روز تعلل کارفرما عملا مبلغ خسارت تاخیر کار که به حساب بدهی پیمانکار گذاشته می‌شود افزایش می‌یابد و این موضوع یک اشکال منطقی در ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان می‌باشد.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات