تعدیل معکوس برای قیمت های جدید

قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. «اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بند‌های (الف-۱) و (الف-۲) این ماده تا ۱۰ درصد با دستور مهندس مشاور عمل می‌شود، ولی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجرا است.» قیمت‌های جدید مربوط به دوره هایی پس از زمان پیشنهاد قیمت پیمانکار هستند و در اثر تورم موجود در کشور، نسبت به مبلغ اولیه پیمان بسیار بزرگ به نظر می‌رسند. درحالیکه با استفاده از تعدیل معکوس در قیمت‌های جدید، این قیمت‌ها به پایه پیمان باز میگردند و نسبت آن‌ها در مقایسه با مبلغ اولیه پیمان، منطقی‌تر خواهد بود. درحالیکه اگر با تعدیل معکوس، قیمت‌های جدید به مبنای پیمان بازگردد، در صورت تطویل مدت اجرای کار جدید، احجام اجرا شده در دوره‌های مختلف به تناسب با شاخص‌های تعدیل همان دوره، مشمول پرداخت تعدیل می‌گردند و نیازی به محاسبه مجدد قیمت تمام شده کار نخواهد بود.

متن کامل نوشته در سایت ایمن سازان پای

  منبع بلاگ

  ایمن سازان پای

  ایمن سازان پای

  دانشنامه تخصصی مدیریت پروژه، روش های ساخت و فناوری های نوین ساختمان

   نظرات