بررسی روایی و پایایی سیستم آنالیز حرکت APEX

بررسی روایی و پایایی سیستم آنالیز حرکت APEX

بررسی روایی و پایایی سیستم آنالیز حرکت که در شرکت بنیان صنعت نوین، طراحی و تولید گردیده با همکاری پژوهشگاه ورزشی در آزمایشگاه این پژوهشگاه در حال اجرا می‌باشد. در این پروژه، بخش‌های مختلفی از سیستم - CMJ analysis

متن کامل نوشته در سایت مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی

    نظرات