شپشک سبز خرما
     
      شپشک سبز خرما
     
      شپشک سبز خرما

شپشک سبز خرما شپشک سبز خرما شپشک سبز خرما

یکی از آفات مهم نخل شپشک سبز خرما می باشد. که در ایران، عراق، عربستان صعودی، قطر و سودان گزارش شده است. این آفت در تمام مناطق خرماخیز خلیج فارس و شرق میانه وجود دارد. که باعث نابودی نخل خرما می شود. ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ادامه مطلب یکی از آفات مهم نخل شپشک سبز خرما می باشد. که در ایران، عراق، عربستان صعودی، قطر و سودان گزارش شده است. این آفت در تمام مناطق خرماخیز خلیج فارس و شرق میانه وجود دارد. که باعث نابودی نخل خرما می شود. یکی از آفات مهم نخل شپشک سبز خرما می باشد. که در ایران، عراق، عربستان صعودی، قطر و سودان گزارش شده است. این آفت در تمام مناطق خرماخیز خلیج فارس و شرق میانه وجود دارد. که باعث نابودی نخل خرما می شود.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات