هر کسی خربزه کاری داره بخونه
     
      هر کسی خربزه کاری داره بخونه
     
      هر کسی خربزه کاری داره بخونه

هر کسی خربزه کاری داره بخونه هر کسی خربزه کاری داره بخونه هر کسی خربزه کاری داره بخونه

بیماری ها و علفهای هرز هیشه به عنوان یکی ازعوامل محدودکننده کشت جالیز و خربزه مطرح بوده اند. ویروس ها جز عوامل بیماری زا بسیار ریز می باشند و از لحاظ اهمیت و میزان خسارت بعد از قارچ ها در رده دوم قرار دارند. علفهای هرز نیز یکی دیگر از عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان سبزی و صیفی و کدوییان در کشور می باشد. برای همین کنترل بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ادامه مطلب بیماری ها و علفهای هرز هیشه به عنوان یکی ازعوامل محدودکننده کشت جالیز و خربزه مطرح بوده اند. ویروس ها جز عوامل بیماری زا بسیار ریز می باشند و از لحاظ اهمیت و میزان خسارت بعد از قارچ ها در رده دوم قرار دارند. علفهای هرز نیز یکی دیگر از عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان سبزی و صیفی و کدوییان در کشور می باشد. برای همین کنترل بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بیماری ها و علفهای هرز هیشه به عنوان یکی ازعوامل محدودکننده کشت جالیز و خربزه مطرح بوده اند. ویروس ها جز عوامل بیماری زا بسیار ریز می باشند و از لحاظ اهمیت و میزان خسارت بعد از قارچ ها در رده دوم قرار دارند. علفهای هرز نیز یکی دیگر از عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان سبزی و صیفی و کدوییان در کشور می باشد. برای همین کنترل بیماری های ویروسی و علفهای هرز خربزه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات