مهارت ارتباط موثر چیست؟

برای بسیاری از ما، برقراری ارتباط واضح و موثر مستلزم یادگیری برخی مهارتهای مهم است. درتلاش برای بهبود ارتباط با همسر، فرزندان، رئیس یا همکاران خودباشید، یادگیری مهارت ارتباط موثر میتواند ارتباط شمارا بادیگران عمیق ترکند، و اعتماد و احترام بیشتری ایجاد کند. ارتباطات غیرکلامی خودراتقویت کنیدزیرااین ارتباط با دیگران خیلی واضح صحبتهای شما را نشان میدهد وطرف مقابل شمامتوجه راست و دروغ گفتن شما میشود. زمانی که شماصحبت میکنید طرف مقابل شما تمام حرکات شما را زیر نظر داردپس سعی کنید طوری صحبت کنید که زبان بدن با صحبتهای شما یکی باشد. با این حال، یکی از مهارت ارتباط موثر کمتر صحبت کردن و بیشتر گوش دادن است. هنگامی که شما یک شنونده متعهد هستید، نه تنها شخص دیگر را بهتر درک میکنید، بلکه باعث میشوید که آن شخص احساس شنیده و درک شده‌ای داشته باشد، که میتواند به ایجاد ارتباط قوی‌تر و عمیق‌تر بین شما کمک کند. توسعه توانایی درک واستفاده از ارتباطات غیرکلامی میتواند به شما در برقراری ارتباط با دیگران و رساندن منظور واقعی شما کمک کند. ۳- یکی از مهارت ارتباط موثر این است که استرس راکنترل کنید: ۵-یکی دیگر از مهارت ارتباط موثر دقیق صحبت کردن است: داشتن مهارت ارتباط موثر یکی ازمهم‌ترین مهارتهایی است که باید همه افراد آن را یاد داشته باشند. زیرا همه افراد روزانه با چندین نفر ارتباط برقرار میکنند واگر نتوانند منظور خود را به طور واضح بیان کنند، قطعا طرف مقابل صحبتهای آنها را به منظور بد برداشت می‌کند. مهارت ارتباط موثر چیست؟ مهارت ارتباط موثر چیست؟

متن کامل نوشته در سایت شتابدهنده هاوش

منبع بلاگ

شتابدهنده هاوش

شتابدهنده هاوش

هاوش؛ شتابدهنده صنایع خلاق

    نظرات