خواص کود ماهی برای درختان مرکبات
     
      خواص کود ماهی برای درختان مرکبات
     
      خواص کود ماهی برای درختان مرکبات

خواص کود ماهی برای درختان مرکبات خواص کود ماهی برای درختان مرکبات خواص کود ماهی برای درختان مرکبات

مواد آلی جزو عوامل اصلی حاصلخیزی و باروری خاک هست که رایج ترین منابع آلی فضولات حیوانی، بقایای گیاهی، بقایای آبزیان و انواع کمپوست ها .... است. امروز به دلیل به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی کشاورزی ارگانیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از نظام های کشاورزی بیشتر از کمپوست ها و مواد آلی  به عنوان کود استفاده می کنند که باعث بهبود شرایط و حاصلخیزی خاک و نیز پیشگیری و کنترل بعضی از امراض و آفات  گیاهی می شود. یکی از منابع آلی، ضایعات ماهی است که بر جوانه زنی و رشد گیاه موثر است. ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ادامه مطلب مواد آلی جزو عوامل اصلی حاصلخیزی و باروری خاک هست که رایج ترین منابع آلی فضولات حیوانی، بقایای گیاهی، بقایای آبزیان و انواع کمپوست ها .... است. امروز به دلیل به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی کشاورزی ارگانیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از نظام های کشاورزی بیشتر از کمپوست ها و مواد آلی  به عنوان کود استفاده می کنند که باعث بهبود شرایط و حاصلخیزی خاک و نیز پیشگیری و کنترل بعضی از امراض و آفات  گیاهی می شود. یکی از منابع آلی، ضایعات ماهی است که بر جوانه زنی و رشد گیاه موثر است. مواد آلی جزو عوامل اصلی حاصلخیزی و باروری خاک هست که رایج ترین منابع آلی فضولات حیوانی، بقایای گیاهی، بقایای آبزیان و انواع کمپوست ها .... است. امروز به دلیل به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی کشاورزی ارگانیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از نظام های کشاورزی بیشتر از کمپوست ها و مواد آلی  به عنوان کود استفاده می کنند که باعث بهبود شرایط و حاصلخیزی خاک و نیز پیشگیری و کنترل بعضی از امراض و آفات  گیاهی می شود. یکی از منابع آلی، ضایعات ماهی است که بر جوانه زنی و رشد گیاه موثر است.

متن کامل نوشته در سایت امداد کشاورز

منبع بلاگ

امداد کشاورز

امداد کشاورز

پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)

نظرات