مقررات اشتغال و استخدام و انواع قراردادهای کار در ایران

دو نظام استخدامی و اداری در حال حاضر در کشور حاکم است که تمامی قراردادهای استخدامی نوعی از اشکال متفاوت بر گرفته از این دو نظام می باشد. نظام نخست به قراردادهای استخدام در دستگاه های دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری دستگاه ها و ادارات دولتی واست مربوط می شود نظام دوم استخدام در بخش خصوصی و کارگاه ها و کارخانجات که مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران هستند، را شامل می شود. نظام اشتغال در دستگاه ها و ادارات دولتی قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه ها و ادارات دولتی، سه طریقه استخدامی را به رسمیت می شناسد: رسمی پیمانی خدماتی یا قراردادکاری ۱ - مشاغل رسمی به منظور فعالیت در خدمات حاکمیتی از جمله ادارات رسمی و وزارتخانه ها از طریق فرایند جذب و استخدام عمومی و خصوصی (آزمون کتبی و شفاهی) برگزیده می شوند. در شرح مشاغل حاکمیتی می ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات