پرسونا -مخاطب کسب و کار- چیست؟ با مثال

پیش از آغاز هر کار و تولید هر محتوا یا محصولی بهتر است به طور واضح درخواست و نیازهای کاربران را بشناسید. پرسونا پاسخ نیاز ما را می‌دهد. اگر شرکتی نیاز و درخواست کاربران را بشناسد، تولیدات بر اساس نیاز آنان ارائه می‌گردد. بنابراین ساخت پرسونا روش مناسبی به منظور رسیدن به این هدف است. پرسونا (Persona) یک شخصیت ساختگی است که بر اساس تحقیقات و داده‌های یک شرکت طراحی می‌شود. در واقع پرسونا: کاربران مختلف و فرضی که از خدمات، تولیدات، وب سایت یا برند استفاده می‌کنند را معرفی می‌کند. ممکن است پرسونا بر اساس هر دو روش تحقیق کمی و کیفی ساخته شود. بنابراین شما نمی‌تواند تنها بر داده‌های کیفی (تعریفی) یا کمی (اعداد و آمار) به صورت مجزا اکتفا کنید. اگر می‌خواهید یک پرسونا طراحی کنید باید از خود بپرسید: «ما برای چه کسی تولید محتوا و محصول می‌کنیم؟» کنترل و بررسی اکثر داده‌هایی که از تحقیقات ...

متن کامل نوشته در سایت فرانش

    منبع بلاگ

    فرانش

    فرانش

    مشاهده و فروش آموزش ویدئویی

    نظرات