چگونگی تعیین میزان نفقه توسط دادگاه

اگر زوجه برای دریافت نفقه به دادگاه مراجعه کند، در این صورت معیار و ضابطه تعیین میزان نفقه وی بر مبنای شئونات خانوادگی زوجه، عرف و عادت محل زندگی و وضع مالی مرد می ­باشد. در صورتی که زوجین در جلسه رسیدگی به مطالبه­ نفقه در محکمه نسبت به این امر (مقدار نفقه) به توافق برسند دیگر نیازی به بررسی مجدد نمی­ باشد، اما اگر در این خصوص توافقی حاصل نشود که عموماً چنین توافقی ایجاد نمی­شود، محکمه موضوع را به کارشناس ارجاع می­ دهد تا کارشناس با عنایت به موارد ذکر شده مقدار نفقه زوجه را مشخص نماید.

متن کامل نوشته در سایت مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  مرجع حقوقی ایران

  مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات