چگونگی تعیین میزان نفقه توسط دادگاه

اگر زوجه برای دریافت نفقه به دادگاه مراجعه کند، در این صورت معیار و ضابطه تعیین میزان نفقه وی بر مبنای شئونات خانوادگی زوجه، عرف و عادت محل زندگی و وضع مالی مرد می ­باشد. در صورتی که زوجین در جلسه رسیدگی به مطالبه­ نفقه در محکمه نسبت به این امر (مقدار نفقه) به توافق برسند دیگر نیازی به بررسی مجدد نمی­ باشد، اما اگر در این خصوص توافقی حاصل نشود که عموماً چنین توافقی ایجاد نمی­شود، محکمه موضوع را به کارشناس ارجاع می­ دهد تا کارشناس با عنایت به موارد ذکر شده مقدار نفقه زوجه را مشخص نماید.

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات