آشنایی با شرایط و ویژگی های داوری

داوری قضاوت خصوصی است و خارج از دایره حقوق نیست. چرا که داوران متعهداند تا بر اساس قانونِ ماهویِ قابلِ اعمال و معتبر تصمیم گیری کنند. برای مثال، اگر بین وراث در ترکه اختلافی پیدا شود و به داوری مراجعه کنند، داور نمی­تواند وارثی را از ارث محروم کند و یا حتی تغییری در سهم الارث بدهد. رای صادره، باید موجه و مستدل و مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد و داوران نمی ­توانند آن مبانی را در نظر نگیرند.ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م بر این اصل تاکید می­ کند.به عبارت دیگر؛ طرفین با طرحِ اختلافِ خود نزد داور، می­خواهند به اختلافشان، به دور از تشریفات، اما مبتنی بر قانون رسیدگی شود و قصدِ آنها برای صرفه ­جویی در هزینه و زمان است. البته اگر طرفین این اختیار را به داور داده باشند که بر اساس انصاف رای بدهد، داور می ­تواند تا حدودی انعطاف بیشتری در اعطای حق به خرج ...

متن کامل نوشته در سایت مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  مرجع حقوقی ایران

  مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات