آشنایی با شرایط و ویژگی های داوری

داوری قضاوت خصوصی است و خارج از دایره حقوق نیست. چرا که داوران متعهداند تا بر اساس قانونِ ماهویِ قابلِ اعمال و معتبر تصمیم گیری کنند. برای مثال، اگر بین وراث در ترکه اختلافی پیدا شود و به داوری مراجعه کنند، داور نمی­تواند وارثی را از ارث محروم کند و یا حتی تغییری در سهم الارث بدهد. رای صادره، باید موجه و مستدل و مستند به اصول و مبانی حقوقی باشد و داوران نمی ­توانند آن مبانی را در نظر نگیرند.ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م بر این اصل تاکید می­ کند.به عبارت دیگر؛ طرفین با طرحِ اختلافِ خود نزد داور، می­خواهند به اختلافشان، به دور از تشریفات، اما مبتنی بر قانون رسیدگی شود و قصدِ آنها برای صرفه ­جویی در هزینه و زمان است. البته اگر طرفین این اختیار را به داور داده باشند که بر اساس انصاف رای بدهد، داور می ­تواند تا حدودی انعطاف بیشتری در اعطای حق به خرج ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات