موارد فسخ اجاره ­نامه از سوی مالک (موجر) و مستاجر - فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد

اصطلاح "فسخ" در واقع بیان ­کننده­ برهم زدن یا کنار نهادن تعهد بین طرفین یک قرارداد می­ باشد. در قرارداد اجاره، قانون­ گذار به تفکیک موارد فسخ اعم از سوی موجر یا مستاجر را مشخص نموده است؛ اما این بدین معنا نیست که طرفین قرارداد اجاره قادر نیستند که موردی بخصوص را در متن اجاره ­نامه به عنوان شرط لحاظ نمایند که تخلف از آن حق فسخ برای آنها ایجاد کند. شرایط فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر ماده­ ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در شرح موارد فسخ قرارداد اجاره از سوی مستاجر بیان می­ کند: « در موارد زیر مستاجر می­تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره ­نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت این امر که خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است) اگر در اثنای مدت اجاره عیبی ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

  منبع بلاگ

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  صلح: مرجع حقوقی ایران

  مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

   نظرات