راهنمای تنظیم قرارداد همکاری موسسین / تفاهم نامه بنیانگذاران در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

تاسیس یک کسب و کار نوین یا استارتاپ، به تنهایی و بدون پذیرش کمک دشوار است؛ در واقع بنیان یک استارتاپ از علوم و حِرف متفاوت به منظور ارائه خدمات کاربردی به مشتریان تشکیل یافته است. حال بنیانگذاران یک چنین کسب و کاری، نیازمند انعقاد مجموعه ای از قراردادها به منظور پیگیری، اداره کسب وکار و همچنین مسئولیت پذیری تمامی موسسین و سایر کارکنان می باشد. در ابتدایی ترین اقدام ممکن به منظور ثبت چنین کسب و کاری در قالب یکی از شرکت های مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت، ضرورت دارد تفاهم نامه ای تحت عنوان قرارداد همکاری موسسین، قرارداد هم بنیانگذاران یا Co_Founder Agreement تنظیم و به امضای موسسین کسب و کار برسد. در واقع چنین قراردادی خالقین آن کسب و کار را نسبت به یکدیگر متعهد کرده و همچنین از هر گونه سوء تفاهم، ناراحتی، اختلاف یا مناقشه برحذر می دارد تا صرفاً تلاش خویش را به ...

متن کامل نوشته در سایت صلح: مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

صلح: مرجع حقوقی ایران

صلح: مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات