راهنمای تنظیم قرارداد همکاری موسسین / تفاهم نامه بنیانگذاران در استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

تاسیس یک کسب و کار نوین یا استارتاپ، به تنهایی و بدون پذیرش کمک دشوار است؛ در واقع بنیان یک استارتاپ از علوم و حِرف متفاوت به منظور ارائه خدمات کاربردی به مشتریان تشکیل یافته است. حال بنیانگذاران یک چنین کسب و کاری، نیازمند انعقاد مجموعه ای از قراردادها به منظور پیگیری، اداره کسب وکار و همچنین مسئولیت پذیری تمامی موسسین و سایر کارکنان می باشد. در ابتدایی ترین اقدام ممکن به منظور ثبت چنین کسب و کاری در قالب یکی از شرکت های مندرج در ماده ۲۰ قانون تجارت، ضرورت دارد تفاهم نامه ای تحت عنوان قرارداد همکاری موسسین، قرارداد هم بنیانگذاران یا Co_Founder Agreement تنظیم و به امضای موسسین کسب و کار برسد. در واقع چنین قراردادی خالقین آن کسب و کار را نسبت به یکدیگر متعهد کرده و همچنین از هر گونه سوء تفاهم، ناراحتی، اختلاف یا مناقشه برحذر می دارد تا صرفاً تلاش خویش را به ...

متن کامل نوشته در سایت مرجع حقوقی ایران

منبع بلاگ

مرجع حقوقی ایران

مرجع حقوقی ایران

مرجع کلیه نیازهای حقوقی کشور

    نظرات