مراکز رشد شهر سبزوار

مرکز رشد واحدهای فناور سبزوارمرکز رشد واحدهای فناور سبزوار

مرکز رشد واحدهای فناور سبزوار

مرکز رشد واحدهای فناور سبزوار یک مرکز رشد در شهر سبزوار می باشد