مراکز رشد شهر مراغه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغهمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغه یک مرکز رشد در شهر مراغه می باشد