مراکز رشد شهر قائنات

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائنمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائن

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائن

کشاورزی (زعفران و زرشک)- گیاهان دارویی- صنایع و فرآورده های معدنی غیر فلزی