مراکز رشد شهر فردوس

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوسمرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوس

مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوس

صنایع و فرآورده­های معدنی غیرفلزی، کشاورزی (با تاکید بر انار، پسته و زعفران)