مراکز رشد شهر اسفراین

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراینمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراین

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراین

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان اسفراین یک مرکز رشد در شهر اسفراین می باشد