فهرست پارک علم و فناوری شهر تبریز
منطقه ویژه علم و فناوری رَبع رشیدی تبریزمنطقه ویژه علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز

منطقه ویژه علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز

منطقه ویژه علم و فناوری رَبع رشیدی تبریز یک پارک علم و فناوری در شهر تبریز می باشد