فهرست استارتاپ شهر سرخه
کلاه ایمنی هوشمند معدن چیانکلاه ایمنی هوشمند معدن چیان

کلاه ایمنی هوشمند معدن چیان

این استارتاپ با هدف حفظ جان کارگران معدن ایجاد شده است. فعالیت و کار در فضاى معدن داراى خطرات بسیار ...