جدیدترین استارتاپهای شهر سرخه

کلاه ایمنی هوشمند معدن چیانکلاه ایمنی هوشمند معدن چیان

کلاه ایمنی هوشمند معدن چیان

این استارتاپ با هدف حفظ جان کارگران معدن ایجاد شده است. فعالیت و کار در فضاى معدن داراى خطرات بسیار است، کارگران هر لحظه در معرض گازهای سمی، دمای بالا و خطرات پیش بینی نشده بالقوه دیگر قرار دارند.