مراکز رشد شهر زابل

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زابلمرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زابل

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زابل

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زابل یک مرکز رشد در شهر زابل می باشد