مراکز رشد شهر ایرانشهر

مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهرمرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر

مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر

مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر یک مرکز رشد در شهر ایرانشهر می باشد