مراکز رشد شهر ماکو

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکومرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکو

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکو

مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکو یک مرکز رشد در شهر ماکو می باشد